Regulamin zakupów

Regulamin transakcji online (umów sprzedaży zawieranych na odległość) w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie strony internetowej https://www.nuev.pl

Sklep internetowy dostępny w domenie strony internetowej pod adresem www.nuev.pl jest prowadzony przez KF NICCOLUM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach przy ul. Tadeusza Kościuszki 43, 05-270 Marki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556526, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 125 16 32 838, numer Regon: 361408655.

DANE KONTAKTOWE, W TYM ADRES WŁAŚCIWY DLA SKŁADANYCH REKLAMACJI:
KF NICCOLUM sp. z o.o.
ul. Ludwika Rydygiera 8, bud. 4
01-793 Warszawa
adres poczty elektronicznej: info@nuev.pl

Niniejsze postanowienia regulaminu odnoszą się do sprzedaży detalicznej w transakcjach z konsumentami (B2C) oraz przedsiębiorcami (B2B), których zakres, w zależności od podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży, wyznaczony jest zapisami przedmiotowego wzorca umownego w postaci Regulaminu zakupów oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku negocjacji, w transakcjach z konsumentami, podjęte w tym przedmiocie indywidualne uzgodnienia stron, mają charakter wiążący w brzmieniu i zakresie zaakceptowanym przez obie strony kontraktu. W żadnym jednak wypadku nie mogą one być mniej korzystne niż zapisy niniejszego wzorca umownego wyznaczone obowiązującymi przepisami prawa.

SPIS TREŚCI:
Rozdział I: Postanowienia ogólne.
Rozdział II: Sposoby złożenia zamówienia.
Rozdział III: Informacja o cenie.
Rozdział IV: Sposoby i terminy płatności za towar.
Rozdział V: Dostawa towarów.
Rozdział VI: Odstąpienie od umowy oraz jego wyłączenia.
Rozdział VII: Reklamacja – procedura rozpatrywania reklamacji.
Rozdział VIII: Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji – zasady dostępu.
Rozdział IX: Postanowienia końcowe.

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:
Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór zasad wynikających z zawiązania oraz realizacji transakcji kupna sprzedaży w systemie sprzedaży online w stosunkach B2B oraz B2C, zwany w dalszej części „Regulaminem zakupów”

Sprzedawca – KF NICCOLUM sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Tadeusza Kościuszki 43, 05-270 Marki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556526, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 125 16 32 838, numer Regon: 361408655.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana w dalszej części Regulaminu „konsumentem”

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http:// www.nuev.pl zwana w dalszej części Regulaminu „stroną internetową”

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „sklepem internetowym”

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.

Towar/produkt – prezentowane w sklepie internetowym rzeczy ruchome – kosmetyki do pielęgnacji skóry (kremy) będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne.
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie https://www.nuev.pl prowadzi sprzedaż detaliczną kosmetyków do pielęgnacji skóry (kremy).
3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.


ROZDZIAŁ II: Sposoby złożenia zamówienia.
1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego przy wykorzystaniu:
a) strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),
b) poczty e-mail pod adresem: info@nuev.pl
2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
3. Niezbędnym elementem procedury złożenia zamówienia jest podanie następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji (adres dostawy),
c) adres e-mail,
d) numer telefonu
4. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :
a) interesującym klienta towarze, w tym określenie jego rodzaju, a także zamawianej ilości,
b) cenie towaru,
c) dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie zakupów i na stronie internetowej.
5. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
7. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o istotnych składnikach złożonego zamówienia, na które składają się:
a) zestawienie zamawianego/zamówionych towaru/ów ze wskazaniem nazwy i liczy opakowań,
b) cena brutto uwzględniająca koszty dostawy,
c) dane osobowe klienta (określone w pkt.4),
d) wybrany sposób dostawy,
e) wybrana forma płatności za towar,
f) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, dotyczy klienta będącego konsumentem.
8. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, za pomocą poczty elektronicznej, a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
10. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


ROZDZIAŁ III: Informacja o cenie.
1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. Cena, o której mowa w pkt. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu zakupów oraz na stronie internetowej.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail) dokonuje wyboru sposobu w procesie składania zamówienia, gdzie ceny (brutto) poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia.
5. Podsumowanie zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta, zawiera odpowiednio cenę towaru brutto towaru z uwzględnieniem jego zamawianej ilości oraz koszty dostawy (brutto).


ROZDZIAŁ IV: Sposoby i terminy płatności za towar.
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką):
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy, prowadzony przez BZWBK Numer rachunku bankowego: 55 1090 1841 0000 0001 3048 6486 (prosimy o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia),
b) płatność gotówką („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki,
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowym,
2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia przy użyciu funkcji udostępnionych w formularzu zamówienia (poprzez kliknięcie właściwego checkbox) lub informując o tym w zamówieniu składanym za pomocą e-mail.
3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym na konto lub przelew elektroniczny jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera.

ROZDZIAŁ V: Dostawa towarów.
1. Towary zamawiane za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej w sposób i terminach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Wyboru sposobu dostawy dokonuje konsument w procesie składania zamówienia.
3. Jeżeli zamówiony towar ma zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem DPD
4. W przypadku zamówienia, w którym adres dostawy wskazany jest do jeden z krajów Unii Europejskiej przesyłka zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem DPD
5. Termin realizacji usługi związanej z dostarczenie towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od (1-4 dni roboczych).
6. Przesyłki z zamówionym towarem dostarczane są w dni robocze pod wskazany w zamówieniu adres dostawy.
7. W stosunkach z przedsiębiorcami termin realizacji zamówienia może ulec zmianie i modyfikacji, w tym wydłużeniu na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a także w wyniku opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.

ROZDZIAŁ VI: Odstąpienie od umowy oraz jego wyłączenia.
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Dla pozostałych umów termin odstąpienia od umowy liczy się od dnia zawarcia umowy.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na jeden z podanych poniżej sposobów:
a) pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy (KF NICCOLUM SP. Z O.O. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa)
b) drogą elektroniczną na adres elektroniczny (e-mail) : info@nuev.pl
3. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w treści niniejszego Regulaminu zakupów, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.
4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
a) Sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na poniżej wskazany adres siedziby Sprzedawcy.
7. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (wyłączenie prawa odstąpienia od umowy).

ROZDZIAŁ VII: Reklamacja – procedura rozpatrywania reklamacji.
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.
3. Uprawniony z tytułu rękojmi w zawiadomieniu o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt. 2, powinien wskazać:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) datę nabycia towaru (w miarę możliwości)
e) rodzaj reklamowanego towaru,
f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
g) żądanie wynikającego ze zgłoszenia reklamacyjnego,
h) preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
4. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru, , o którym mowa w pkt. 3, konsument może dokonać:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy ((KF NICCOLUM SP. Z O.O. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa)
b) za pomocą poczty elektronicznej (email): info@nuev.pl
5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
6. W przypadku klientów niebędących konsumentami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.
7. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

ROZDZIAŁ VIII: Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji – zasady dostępu.
1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Brak oświadczenia Sprzedawcy w tym przedmiocie powoduje uznanie, że wyraża on zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej m.in. pod następującymi adresami elektronicznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK):
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą:
a) mediacja,
b) arbitraż – polubowny sąd konsumencki,
c) internetowy system rozstrzygania sporów – platforma ODR
4. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta (mediacja).
5. Rozstrzyganie spraw z zakresu praw majątkowych wynikających z zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług w stosunkach B2C odbywać się może przy udziale stałych sądów polubownych - sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 4 lit. B, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres elektroniczny (e-mail) Sprzedawcy dla toku w/w postępowania: info@nuev.pl
7. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

ROZDZIAŁ IX: Postanowienia końcowe.
1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą, w szczególności, przepisy:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
b) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
e) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe,
f) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:
a) nowelizacji/zmian przepisów ustaw regulujących problematykę handlu elektronicznego oraz umów z udziałem konsumentów,
b) zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
c) zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
d) zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone, w tym realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.
7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem, zostaną poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: https://www.nuev.pl
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2017 roku

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony internetowej: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentowane na stronie www.nuev.pl w tym sklepie internetowym oraz innych adresach zależnych od Usługodawcy, nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez zezwolenia. Nie dotyczy to regulaminów sklepu internetowego, ale tylko w zakresie jaki wynika z realizacji warunków umowy sprzedaży czy usług świadczonych drogą elektroniczną. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

PRZYDATNE LINKI DLA KONSUMNETA (transakcje B2C):

  1. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
  2. wzór formularza odstąpienia od umowy
  3. wzór formularza reklamacyjnego

Pouczenie: W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zakupów było niejasne bądź niezrozumiałe, a także stwarzało wątpliwości co do jego interpretacji czy wykładni, Sprzedawca zobowiązuje się na każde żądanie konsumenta, zarówno przed jak również po zawarciu umowy, do wyjaśnienia wszelkich zastrzeżeń czy niejasności jakie mogłyby wyniknąć z obowiązującego wzorca umownego. Pytania w tym zakresie należy kierować na: adres e-mail: info@nuev.pl lub pod numerem telefonu (+48) 608 614 478.


Wzór - Formularz reklamacyjny

Wzór – odstąpienie od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia
 
Copyright © KF Niccolum  |  All rights reserved