Regulamin e-usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego w domenie strony internetowej www.nuev.pl

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:
Rozdział I: Postanowienia ogólne.
Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej.
Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.
Rozdział IV: Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia i aktywnej poczty e-mail.
Rozdział V: Umowa związana z prowadzeniem konta w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Rozdział VI: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego - Newsletter.
Rozdział VII: Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym
Rozdział VIII: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
Rozdział IX: Tryb postepowania reklamacyjnego.
Rozdział X: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
Rozdział XI: Punkt kontaktowy.
Rozdział XII: Postanowienia końcowe.

DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY, W TYM ADRES KORESPONDECYJNY WŁAŚCIWY DLA SKŁADANYCH REKLAMACJI:
KF NICCOLUM sp. z o.o.
ul. Ludwika Rydygiera 8, bud. 4
01-793 Warszawa
e-mail: info@nuev.pl

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTE W REGULAMINIE:
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.
Usługodawca – KF NICCOLUM sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Tadeusza Kościuszki 43, 05-270 Marki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556526, o kapitale zakładowym w wysokości 750 750,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 125 16 32 838, numer Regon: 361408655.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.
Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.kfniccolum.pl
Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy udostępnione w procesie zakładania konta, w tym informacje dotyczące złożonego/ych zamówienia/ówień.
Login - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, identyfikujący Usługobiorcę jako użytkownika założonego konta.
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, chroniący a zarazem umożliwiający dostęp do konkretnego konta z przypisanym mu loginem.
Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
Biuletyn informacyjny newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.
Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.
Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę oraz dostępność.

ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej działającej w domenie www.nidieque.pl.
2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcom zaleca się stosowanie na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej.
1. Usługodawca w ramach prowadzonej strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) zawieraniu umów sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym towary za pomocą formularzy rejestracji/zamówienia, w tym innych środków porozumiewania się na odległość (aktywna poczta e-mail)
b) prowadzeniu konta w sklepie internetowym,
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.
1. Korzystanie z usług drogą elektroniczną, świadczonych w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:
a) dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
b) posiadanie aktywnej poczty e-mail,
c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

ROZDZIAŁ IV: Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia i aktywnej poczty e-mail.
1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży (tryb online) przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
2. Na karcie wyświetlonego produktu Usługobiorcy mogą zapoznać się cechami i zastosowaniem towaru w jego opisie, a także zamieszczonej specyfikacji towaru.
3. Po dokonaniu wyboru towaru Usługobiorca określa jego zamawianą ilość, a następnie potwierdza tę czynność przyciskiem „do koszyka”.
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, następuje etapowy proces związany ze złożeniem zamówienia, obejmujący:
KROK 1: ZAWARTOŚĆ KOSZYKA (opis zamawianego towaru - rodzaj kremu, ilość zamawianego produktu)
KROK 2: OPCJE ZAMÓWIENIA (z możliwością utworzenia konta, bez konieczności zakładania konta, poprzez opcję logowania w ramach założonego konta)
KROK 3: DANE OSOBOWE (elektroniczny formularz, z możliwością dogodnego edytowania tekstu, umożliwiający wprowadzenie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówienia)
KROK 4: SZCZEGÓŁY DOSTAWY (opcja umożliwiająca wprowadzenie dodatkowego adresu dostawy w przypadku gdy jest on inny od wskazanego adresu korespondencyjnego)
KROK 5: SPOSOBY DOSTAWY (opcja umożliwiająca wybór dostępnych sposobów dostawy wraz ze wskazaniem ewentualnie powstałych kosztów transportu)
KROK 6: METODY PŁATNOŚCI (metody płatności, z opcją do wyboru, udostępnione przez Sprzedawcę w ramach zawieranych na odległość umów sprzedaży)
KROK 7: POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA (podsumowanie złożonego zamówienia wraz z zakładką informującą, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty - „zamawiam i płacę”)
5. Usługobiorca w pierwszej fazie składania zamówienia (KROK 1) dokonując wyboru założenia konta postępuje zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale V niniejszego regulaminu e-usług.
6. Dane niezbędne dla realizacji zamówienia, zawiera formularz DANE OSOBOWE (KROK 3), w którym należy podać:
IMIĘ,
NAZWISKO,
ADRES E-MAIL,
NUMER TELEFONU,
FAX (pole nieobowiązkowe),
FIRMA (pole nieobowiązkowe),
ADRES KORESPONDECYJNY/DOSTAWY,
NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
MIASTO,
KOD POCZTOWY,
WOJEWÓDZTWO,
KRAJ,
7. W kolejnych etapach składania zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru dostępnych sposobów dostawy oraz płatności udostępnionych przez Usługodawcę, a określonych również Regulaminem sprzedaży.
8. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy) finalizuje kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM i PŁACĘ” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego regulaminu sprzedaży oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, z wersją do pobrania i odczytu.
9. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami (numer zamówienia, wybrana forma dostawy i płatności, dane osobowe, towar –nazwa, rodzaj, cena, koszty dostawy) oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail (procedura złożenia zamówienia)
1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:
a) wskazanie towaru, w tym określenie jego rodzaju a także zamawianej ilości,cenie za wskazany towar,
b) dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt,
c) ane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)
2. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się dane określone w pkt. 10 niniejszego regulaminu e-usług.

ROZDZIAŁ V: Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia bezpłatnego konta, którego funkcjonalność polega na administrowaniu i zarządzaniu własnymi danymi osobowymi w procesie składania zamówienia.
2. Usługodawca w ramach założonego konta udostępnia usługi bezpośrednio zarządzane przez Usługobiorcę a polegające na: wprowadzeniu/modyfikowaniu danych do wysyłki, udostępnianiu danych do faktury, podglądu do historii złożonych zamówień, zmianie dostępu do założonego konta poprzez aktualizację hasła.
3. W celu dokonania rejestracji umożliwiającej założenie konta należy kliknąć zakładkę „MOJE KONTO” dostępną na stronie internetowej , a następnie zakładkę „Załóż konto”.
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, system wyświetla formularz rejestracyjny z możliwością dogodnego edytowania tekstu, obejmującego następujące pola z danymi:
Dane osobowe Usługobiorcy:
IMIĘ
NAZWISKO
ULICA
NUMER DOMU/MIESZKANIA
WOJEWÓDZTWO
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
KRAJ
E-MAIL
TELEFON
FAX
NAZWA FIRMY
NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
LOGIN
HASŁO (utworzone dla indywidualnie wskazanego loginu, może obejmować małe i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne – zaleca się, dla celów bezpieczeństwa, aby składało się z co najmniej 8 znaków )
POWTÓRZENIE HASŁA
5. Formularz rejestracyjny zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:
a) pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin e-usług) - z wersją do pobrania i odczytu,
b) drugi z wyrażeniem zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego newsletter (pole nieobowiązkowe)
6. Zakończenie procesu rejestracji związanego z założeniem konta finalizuje kliknięcie przycisku „ZAŁÓŻ KONTO”.
7. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta.
8. W kolejnych etapach logowania, na stronie sklepu internetowego, należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji login oraz indywidulanie utworzone hasło.
9. Założenie konta możliwe jest również w procesie składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ VI: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego - Newsletter.
1. Subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w następujących trybach:
a) w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:
„Tak, chcę otrzymywać informację o nowościach i promocjach sklepu internetowego www.nuev.pl oraz w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów usługi subskrypcji newslettera. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter”
b) poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie kliknięcie checkboxa z oświadczeniem:
„Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.nuev.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,
2. Na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem potwierdzającym o chęci zapisania się do listy dystrybucyjnej newslettera.
3. Potwierdzenie linku, o którym mowa w pkt. 2, powoduje zapisanie Usługobiorcy do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego działającego w domenie www.nuev.pl
4. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail przesłane do Usługodawcy może nastąpić w każdej dostępnej formie co spowoduje zaprzestanie subskrypcji biuletynu „Newsletter”. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych znajduje się w dokumencie „Polityka prywatności”.

ROZDZIAŁ VII: Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: info@nuev.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

ROZDZIAŁ VIII: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
1. W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy.
3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin od otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania zakresu korekty zmian, wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2.

ROZDZIAŁ IX: Tryb postępowania reklamacyjnego.
1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania strony internetowej w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy.
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (numer telefonu, adres e-mail) oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

ROZDZIAŁ X: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.nuev.pl , jest Usługodawca, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
imię i nazwisko,
adres dostawy/korespondencyjny,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego.
3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym.
4. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmom kurierskim, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
5. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.
6. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
7. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument „Polityka prywatności”

ROZDZIAŁ XI: Punkt kontaktowy.
1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
a) praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
b) procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
c) podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

ROZDZIAŁ XII: Postanowienia końcowe.
1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
d) ozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.
4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
a) zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.kfniccolum.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
b) zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
5. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania zmian.
6. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych umów, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.
7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.kfniccoulum.pl 7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.nuev.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin e-usług zostanie przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.
8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2017 roku.


Pobierz wersję (PDF)
 
Copyright © KF Niccolum  |  All rights reserved